Nieodpłatne przekazanie przez spółkę składnika majątku – nieruchomości – na cele osobiste wspólników spółki nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, ponieważ spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu jej nabycia. Taki pogląd wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14 marca 2017 r., nr 3063-ILPP2-2.4512.18.2017.1.JK. czytaj […]

Kiedy nieodpłatne przekazania nieruchomości nie podlega opodatkowaniu VAT


Ministerstwo Rozwoju planuje zmniejszenie obciążeń składkami na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców o niskich przychodach. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje nową, obniżoną, najniższą wysokość składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców osiągających miesięczny przychód w wysokości mniejszej niż 2,5-krotność minimalnego wynagrodzenia. W bieżącym roku to 5.000 zł. […]

Propozycja niższych składek dla mikroprzedsiębiorców


Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt z dnia 20 marca 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych. Projekt ustawy wprowadza zmiany m.in. do ustawy Ordynacja podatkowa, w wyniku której Szef Krajowej Administracji Skarbowej może przekazać bankowi lub spółdzielczej […]

Szef KAS będzie mógł blokować rachunki przedsiębiorcyBroszura dotyczy zmian, jakie weszły w życie 1 stycznia 2017r. w odniesieniu do rozliczania niektórych usług budowlanych zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia. czytaj więcej

Odwrotne obciążenie a usługi budowlane


Objaśnienia podatkowe to nowa instytucja wprowadzona od 1 stycznia 2017 r. do Ordynacji podatkowej ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. 2016, poz. 2255). Zgodnie z dodanym do Ordynacji podatkowej art. 14n § 4 w przypadku zastosowania się […]

Objaśnienia podatkowe- nowość !!!


Wniesienie aportem wkładów niebędących przedsiębiorstwem ani jego zorganizowaną częścią – przychód i koszt; Agio aportowe – koszt z tytułu odpisów amortyzacyjnych od wniesionych składników majątku; Działalność wspólnika na rzecz spółki bez wynagrodzenia; Likwidacja spółki i przekazanie jej majątku wspólnikom a przychód likwidowanej spółki. źródło: gofin.pl czytaj więcej

Problemy podatkowe w spółkach kapitałowychW dniu 1 marca 2017r. weszła w życie ustawa o KAS z dnia 16 listopada 2016r.-Ustawa, której istotą jest zmniejszenie liczby dokonywanych kontroli – ma być ich mniej, za to mają być bardziej skuteczne. Dzięki takim narzędziom jak Jednolity Plik Kontrolny urzędy będą skuteczniej typować podmioty do kontroli. W większości […]

Jak przygotować się do kontroli?


Weszły w życie przepisy będące podstawą prawną do sporządzenia rocznego zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Nowelizacja ustawy o PIT umożliwia też przekazywanie 1 proc. podatku należnego wybranej organizacji pożytku publicznego przez podatników uzyskujących dochody wyłącznie od organów rentowych. czytaj więcej źródło: www.podatki.abc.com.pl

Kiedy urząd skarbowy sam nas rozliczy?


Minister rozwoju przygotował i przedstawił 17 sierpnia 2016 r. projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Projekt ten ma na celu wprowadzenie od 1 stycznia 2018 r. cyfryzacji dokumentów i raportów fiskalnych i transmisji online danych z kas fiskalnych (w formacie JPK) do centralnej […]

Kasy fiskalne online od stycznia 2018r.