Minister Banaś i inni przedstawiciele Ministerstwa Finansów przedstawili nowe rozwiązania w funkcjonowaniu administracji skarbowej i we współpracy z podatnikami, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Zapewnili, że sama reorganizacja struktur to dopiero początek zmian. Ważne będzie również wprowadzenie spójnego podejścia do podatników i zasad działania w KAS. Wpisuje się ona w zasady […]

Partnerstwo między administracją publiczną a przedsiębiorcami


W 2016 r. wydatki państwa w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski wyniosły 20 214 zł – wynika z analizy pn. „Rachunek od Państwa za 2016 r.”, opublikowanej przez fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju. W ciągu ostatniego roku wydatki wzrosły o 113 zł. Kwota rośnie systematycznie, a w ciągu ostatnich 6 lat […]

Na co idą pieniądze z podatków?


Pierwsza projektowana zmiana, o której pisałem na początku kwietnia 2017 r., to nowe przesłanki skutkujące nie dokonaniem rejestracji podatnika, bądź wykreśleniem z urzędu podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu. Podmiot nie będzie podlegał rejestracji, jeżeli z posiadanych informacji wynika, że podmiot ten jako podatnik może prowadzić działania […]

Zapowiadane zmiany w podatku VATNieodpłatne przekazanie przez spółkę składnika majątku – nieruchomości – na cele osobiste wspólników spółki nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, ponieważ spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu jej nabycia. Taki pogląd wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14 marca 2017 r., nr 3063-ILPP2-2.4512.18.2017.1.JK. czytaj […]

Kiedy nieodpłatne przekazania nieruchomości nie podlega opodatkowaniu VAT


Ministerstwo Rozwoju planuje zmniejszenie obciążeń składkami na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców o niskich przychodach. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje nową, obniżoną, najniższą wysokość składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców osiągających miesięczny przychód w wysokości mniejszej niż 2,5-krotność minimalnego wynagrodzenia. W bieżącym roku to 5.000 zł. […]

Propozycja niższych składek dla mikroprzedsiębiorców


Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt z dnia 20 marca 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych. Projekt ustawy wprowadza zmiany m.in. do ustawy Ordynacja podatkowa, w wyniku której Szef Krajowej Administracji Skarbowej może przekazać bankowi lub spółdzielczej […]

Szef KAS będzie mógł blokować rachunki przedsiębiorcyBroszura dotyczy zmian, jakie weszły w życie 1 stycznia 2017r. w odniesieniu do rozliczania niektórych usług budowlanych zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia. czytaj więcej

Odwrotne obciążenie a usługi budowlane


Objaśnienia podatkowe to nowa instytucja wprowadzona od 1 stycznia 2017 r. do Ordynacji podatkowej ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. 2016, poz. 2255). Zgodnie z dodanym do Ordynacji podatkowej art. 14n § 4 w przypadku zastosowania się […]

Objaśnienia podatkowe- nowość !!!


Wniesienie aportem wkładów niebędących przedsiębiorstwem ani jego zorganizowaną częścią – przychód i koszt; Agio aportowe – koszt z tytułu odpisów amortyzacyjnych od wniesionych składników majątku; Działalność wspólnika na rzecz spółki bez wynagrodzenia; Likwidacja spółki i przekazanie jej majątku wspólnikom a przychód likwidowanej spółki. źródło: gofin.pl czytaj więcej

Problemy podatkowe w spółkach kapitałowych