Archiwum dnia: 20 kwietnia 2017


Nieodpłatne przekazanie przez spółkę składnika majątku – nieruchomości – na cele osobiste wspólników spółki nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, ponieważ spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu jej nabycia. Taki pogląd wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14 marca 2017 r., nr 3063-ILPP2-2.4512.18.2017.1.JK. czytaj […]

Kiedy nieodpłatne przekazania nieruchomości nie podlega opodatkowaniu VAT


Ministerstwo Rozwoju planuje zmniejszenie obciążeń składkami na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców o niskich przychodach. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje nową, obniżoną, najniższą wysokość składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców osiągających miesięczny przychód w wysokości mniejszej niż 2,5-krotność minimalnego wynagrodzenia. W bieżącym roku to 5.000 zł. […]

Propozycja niższych składek dla mikroprzedsiębiorców