Objaśnienia podatkowe- nowość !!!


Objaśnienia podatkowe to nowa instytucja wprowadzona od 1 stycznia 2017 r. do Ordynacji podatkowej ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. 2016, poz. 2255). Zgodnie z dodanym do Ordynacji podatkowej art. 14n § 4 w przypadku zastosowania się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do:

  1. objaśnień podatkowych – stosuje się odpowiednio przepisy art. 14k-14m,
  2. utrwalonej praktyki interpretacyjnej ministra właściwego do spraw finansów publicznych – stosuje się odpowiednio przepisy art. 14k i art. 14m,

– z zastrzeżeniem art. 14na.

Objaśnienia podatkowe, to ogólne wyjaśnienia dotyczące praktycznych aspektów stosowania prawa podatkowego. W odróżnieniu od interpretacji ogólnych nie dotyczą one wyłącznie wykładni przepisów, lecz obejmują również praktyczne ich zastosowanie – wraz z podaniem przykładowych sytuacji. Wyjaśnienia są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych pod nazwą „Objaśnienia podatkowe”.

czytaj więcej